Chorus Team

Convener

Samiksha Dwivedi

Convener

Co-Convener

Ayush Madhvendra Sharma

Co-Convener

Umar Ayaz

Co-Convener

Campus Ambassador

Kinjan Mukherjee

Campus Ambassador

Discipline Management

Vipin Nagar

Discipline Management

Okolie Chidera

Discipline Management

Emergency Response Team

Vidhant Goenka

Emergency Response Team

International Relation

Sweta Dhakal

International Relation

Samiullah Salimee Noor

International Relation

Executive

Supriya Singh

Executive

Shreoshe Mazumdar

Executive

Parakh Nayak

Executive

Rajeev Kumar

Executive

Vishal Jatav

Executive

Core

Aditya Narayan

Creatives

Arpit Agrawal

Creatives

Neha Saratkar

Decoration

Shivraj Singh

Hospitality

Kiran Devi

Hospitality

Ashutosh Singh

Directions

Aakash Puri

Promotions

Rajat Sharma

Prize Distribution

Sagar Gupta

Invitation

Jyotsana

ROG

Amit Kedia

Events

Harshil

Registration

Saumya Vishnoi

Logistics

Gauri Shivhare

Logistics

Shivanki Tomar

Accommodation

Devendra Singh

Accommodation

Shubhrit Awasthi

Anchoring

Purushottam Thakur

Media

Abhinav Verma

PR

Shibram Bhattacharya

Console

Pragya Gupta

Sponsorship